รางวัล/ผลการแข่งขัน

รางวัลและผลการแข่งขันของชมรมหมากล้อม

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ระดับชาติ ครั้งที่ 13 บัวหลวงเกมส์

1. นางสาวจุฑามณี แถลงกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ
2. นางสาวศศิประภา แถลงกิจ แผนกวิชาการเลขานุการ
3. นางสาวณฤวรรณ กงเกษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง

1. นางสาวจุฑามณี แถลงกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ
2. นางสาวศศิประภา แถลงกิจ แผนกวิชาการเลขานุการ
3. นางสาวณฤวรรณ กงเกษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ลำดับที่ 5 ประเภททีมผสม 1

1. นายชัชรินทร์ ปานทิพย์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
2. นายจักรพล รุ่งเรือง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวประกายเพชร จันทร์มณี สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับที่ 11 ประเภททีมผสม 2

1. นายภูผา แดงสวัสดิ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. นายพีรวิชญ์ แก้วบริสุทธิ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
3. นางสาววิภาพร หีบไธสง สาขาวิชาการเลขานุการ

ลำดับที่ 4 ประเภทคู่ชาย

1. นายอรรถพันธ์ อัครไชยศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีฯ
2. นายรุ่งเรือง สารรัตน์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ลำดับที่ 9 ประเภททีมชาย

1. นายปิยพงษ์ สวนจันทร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2. นายนัทวัฒน์ ชำนาญ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3. นายพงศ์พล ตั้งนิยม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ

นักกีฬาหมากล้อมฯ เข้าร่วมการแช่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ "บัวหลวงเกมส์" ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง

ลงทะเบียนการแข่งขัน

นักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรลงทะเบียนเข้าการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ระดับภาคเหนือ

เข้าร่วมพิธีเปิด

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ระดับภาคเหนือ

การแข่งขันประเภททีมชาย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภททีมชาย

การแข่งขันประเภททีมหญิง

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภททีมหญิง

การแข่งขันประเภททีมผสม 1

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภททีมผสม ๑

การแข่งขันประเภททีมผสม 2

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภททีมผสม ๒

การแข่งขันประเภทคู่ชาย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย

ผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุม

นักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรถ่ายรูปร่วมกับผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง